د اميد زيري

2020-09-21

 وخت لکه، نقاشي شوې تابلو

پر ديوال زړيږي
زه تاته ګورم 
او کلونه شميرم
ته د خپل غړند وجود
پر څانګو ناسته
روح دې د وچې ونې
په رګ رګ کې ځغلې
د ژوند ناتمامه 
کيسه اورې
څوک دې 
سترګو ته
نا هيلي در پوکي
خو ته
يو چاته
د باور باد کې
د اميد زيري 
ورکوې