غزل

2020-09-21

بيا خلک راټول دي د تيارې شاته
ځه چې چيرته پټ شو د دې شپې شاته

ماته په کميس کې غاړه مه کوئ
مانه پاتې سر دی د جګړې شاته

بيا مې د کابل کوڅې شهيدې شوې
بيا ناهيده وړي د هديرې شاته

ژوند د دې سړي غريب به ژغوري څوک؟
مرګ ورته ولاړ د دروازې شاته

څوک وای چې تکل به په مزو کې وي
خلکو مزې وکړې د پردې شاته