پيړۍ ورو سته

2020-09-21

 پوهيږم 

پوهيږم چې 
درڼو هيندارو منځ کې
پيړۍ وروسته زېږې
خو ،کيدای شې
ستا له زيږد وروسته
روايات هم بدل وي
کروندې
بوټي
او کاينات هم بدل وي
يواځې ميينې مرغۍ
او ځينې شاعران به
په اوسنۍ ژبه
سندرې وای
زه به هم 
لرې چيرته تللی يم
ستا به ياديږم
ځکه چې
ته د رڼو هيندارو منځ کې 
زېږيدلي شاعر
او زه
د خپل وخت د تيارو نقاش
نن شپه هم لګيايم
يو تور تم نقاشي کوم