تپوس

2020-09-21

د دې ځمکې او فضا نه

د دې شاړې او بيديا نه
د دې غرونو او صحرا نه
هرې خوانه له هر چا نه
تپوس وکړه
چې جنګ ښه دی او که سوله؟
د دې ښار له ماشومانو
د هر کلي له لويانو
په کيږدۍ کې له کوچيانو
په خپل کور کې له بچيانو
تپوس وکړه
چې جنګ ښه دی او که سوله؟
له يوې پېغلې له يو ځوانه
په هيواد کې له افغانه
کرونده کې له دهقانه
په نړۍ کې له انسان
تپوس وکړه
چې جنګ ښه دی او که سوله؟
له ګوټ ګوټ د دې وطن نه
له هر باغ او هر ګلشن نه
د دې ښکلي انجمن 
غم ځپلي هر يو تن نه
تپوس وکړه
چې جنګ ښه دی او که سوله؟
د شهيد له بوډۍ موره
د يتيم بچي له شوره
د باروتو له دې اوره
کور په کور له هره کوره
تپوس وکړه 
چې جنګ ښه دی او که سوله؟
له بيګاه نه تر سهاره
له هر کلي هره ښاره
دسپين ږيري بوډا پلاره 
د دې ښکلي ننګرهاره
تپوس وکړه 
چې جنګ ښه دی او که سوله؟

زما دشعرونو دويمه ټولګه
پاڼې د لونګو له کتاب څخه