غزل

2020-09-21

نور به دې تل په یو تکل کې ساتم
لکه د خوب به دې څنګل کې ساتم

زمـا جـذبـه او دا سـتا سړه سیـنه
دواړه خو ځکه په یو بل کې ساتم

امن که راغی او میلمه مې شو لږ
لکه بـاچـا به یې کـابـل کې ساتم

د دې حــالاتــو د بــیـان له پاره 
ژبه مې هم په یو مورچل کې ساتم

ای د تـکل د غــزلــونــو يــاره
له ټولوپټ دې په یو چل کې ساتم