مورنۍ ژبې

2021-01-25

دمورنۍ ژبې د ورزې په مناسبت

پښتو تابه نازوو چې کراري شي

تا ملا ته ودوو چې کراري شي

 

دغه ژوند مو دفاسدلمانځه په څېردی

دابه بيا راګرځوو چې کراري شي

 

امن نشته دې کفن دوکان هم بند دی

مرګه موږخپله درځووچې کراري شي

 

موږخپل زړونه امانت له ښکلو اخلو

بيايې بيرته ورکوو چې کراري شي

 

پيښې باد اوموږه څانګې يو بسمله

عبث دا فکر کووچې کراري شي

د ښاغلي محمد عليم بسمل شعرونه - نور