غزل

2021-01-25

ماښام ماښام له دې کوڅې اوس هغه نه راووزي

ددغه کور له دروازې اوس هغه نه راووزي

 

يو پاک الله به پرې خبر وي ای زخمي زړګيه

له خندا ډکه خوله به چېرته ناسته وي زړګيه*

 

بس چې هرځای وي په هغې دې سلام ورسيږي

زما په ښکلې ګلبشرې دې سلام ورسیږي

 

ماته چې هرښکلي خندلي خدای داجر ورکړي 

دې هم په مينه راکتلي خدای داجر ورکړي

 

په سخت بمبار کې به هم دا زما په ژړه ورېده

دبګرام تور جېل کې به هم زما په زړه ورېده

 

زه ګنهګار ومه دحورو دقيمت نه ومه

مجاهد وم خو په ارمان دشهادت نه ومه

   

*يو پاک الله به پرې خبر وي

له خندا ډکه خوله به چېرته ناسته وينه

د ښاغلي محمد عليم بسمل شعرونه - نور