غزل

2021-01-25

عشق ناروغي ده او د زړه مشکل دی 

خبره دا ده چې ډېر ښه مشکل دی

 

غریبي ښه ده خو تربرونو کې نه

لیلا خوږه ده خو واده مشکل دی

 

قطمیر* جنت ته ځي، نه خر د عیسی 

انسان کول ګورﺉ د خره مشکل دی

 

نه دی دوزخ خو چې جنت ته ګورې 

ژوند د اعراف پر دېواله مشکل دی

 

بسمله یو ښکلی دې هم یار نه شو

هېڅ نه پوهېږم تا کې څه مشکل دی؟

 

*قطمیر د کهف داصحابانو د سپي نوم دی.

د ښاغلي محمد عليم بسمل شعرونه - نور