غزل

2021-01-25

په تش خندا باندې مې ټول ژوند ګوزاره کړې ده

د خدای له ډاره مې له لرې يارانه کړې ده

 

نه مې کوم پير ته نذر وړی نه زيارت ته دسمال

په هر بېلتون کې مې په خدای باندې اسره کړې ده

 

مينه مو کړې خو په شونډو سرېدلي نه يو 

صوفي تقوای کړې خو موږ بيا ګوزاره کړې ده

 

جوړ شوی نه دی او لا اوس هم پکې کار پاتې دی 

د زړه جومات ته مې له هر ښکلي چنده کړې ده

 

چې د نن کار سباته پرې نه ږدې بسمله ګوره

همدا يې وخت دی که اشنا د خولې وعده کړې ده

د ښاغلي محمد عليم بسمل شعرونه - نور