غزل

2021-01-25

بس چل مې وکړ زندګي مې وکړه

خپل ځان مې تیر ایست خوشحالي مې وکړه

 

هسې اخلاص هم دلته نه ؤ پکار

ته ماته ګوره عاشقي مې وکړه

 

وخت تیرول څومره مشکل هنرؤ

دخرو اوسپيوسلامي مې وکړه

 

ښکلی مې څنګ ته کیناست پورته شومه 

سخته بې ځایه بزرګي مې وکړه

 

نه وه روا دغه مکروه زندګي

بسمله بس له مجبوري مې وکړه

د ښاغلي محمد عليم بسمل شعرونه - نور