څلوریزه

2020-09-21

ته دي شراب درسره کیږده زه د منګي اوبه غواړم
بـغیر له خـم نه مي وي سرې سـترګي اوبه غواړم

شیخه جفه راباندي راغله ړنګ بنګ چپه یې کړمه
عادت نه ومه نـشه شوم اوس لونګـي اوبه غواړم