غزل

2020-09-21

وی ګناه مي څه ده چي ول ول دي ذنداني کړم دا خلـک پردي ژغـــوري تـا په خپله قلفاني کړم څـنګه دي تورن یا په مـلا یا په ډل بـازان کـړم مخ دي رانه ورک که چي تورن دي حـقاني کړم د ولس دا بیغوري ده ځان نیولی بل ته سـپاري ما دټولو له شر خلاص که د اوښو کارواني کړم نـه تحمت به دانسان وي نه خبـري دهـر چا وي مزدور یم مـزدوري کمه، دې خلـګو ګوماني کړم نه دونیا ده وفـاداره حنانزاده کـډي دي بـار کړه شـراره بـاچـاهي په مرګ خوښ یې جـهاني کړم