غزل

2020-09-21

شپه اوږده وه تورو شـپو کـي هیسـار چـا کړم

دا د ژونــد سـتړو شیـبو کي هـوښـیار چا کړم

زه سـاده بــاده سـړی پـه دښــتـو لــوی شــوم
د خپل زړه له ډک جامو نـه غورځار چـا کــړم

خوښي زما همداده د شپېلۍ سره عــادت یـم
پتکی وي په اوبښته کي د کلي بیزار چـا کړم

شپـه په تېرېـدو شوه نه کیږدۍ وي باد وهلې
اذان د ملا راغی لـه خـوبـو نـه بیدار چار کړم

را پاڅه حنانـزاده همدا دي وخت د عـبادت ده
غربت به چیرته نشي په تختونو خمار چا کړم