څلوریزه

2020-09-21

قلـم مي خوښ شـو چي رنګ د زړه نه باسـي تل وي روښانه علـم چي زنګ د زړه نه باسـي ټوپکه ورک شـې چي زړه پرهر پرهر راسـپړې چابه خوښ کړي وي چي منګ د زړه نه باسي