غزل

2020-09-21

د خــوږ زړه درمـان مي نشته چي خزان وهلی

شي زرې زرې لکه آیـنه داسي مي ارمان وهلی

د طبیب کـار نده دونیـا مـي مخ تـه مـه اړوۍ
طبیب هـم وار پرېښـی نده همـغه ګران وهـلی

نن سبا خـلګ ټول ویـده دي د یو کاڼي لانـدي
دومره درانه دي خوبه وړي مي ګریـوان وهلـی

خبر لاندي چي حالات داسي پر کـومه درومـي
زه هیر له تا یم په سحرا کي یم پیزوان وهلی

ماته جونګړه کي له درد سره خوشحال یمه زه
په سترګو نه وینم بیلتون سره مي ځان وهلی

حنانراده هره ګړۍ مه راته وایه د زړګي خبرې
نه مي خوښیـږی ستړی ستړی یم باران وهـلی