د ښاغلي محمد عليم بسمل شعرونه

د ښاغلي محمد عليم بسمل شعرونه