غزل

2020-09-21

تقـــــــديرپه نظرانه کې مې دي اوښکې
دژوندهره قصــــه کې مې دي اوښـــکې
څــــــه لاړې پـــــه ګرېوان دانه دانه شوې
لاپاتې په لېمــــــه کـــــې مې دي اوښکې
سروداواهنګونه مـــــــې غمګيـــــن دي
په هرسوراونغمه کې مې دي اوښـــکې
جنـــــــډې دشــــــهيـــــدانــــــــومزارونه
په هره ادېره کې مــــــې دي اوښـــــــکې
دتوروتوروشپـــــــومنـــــــزل وهــــــــلي
دوخت په ولوله کې مې دي اوښکــــــې
څوشرنګ دزولـــنومې په نصيب وي
،اصلزي،هره ټپه کې مې دي اوښـــکې

ښاغلي صابر اصل زي شعرونه - نور