غزل

2020-09-21

دخلکونه جداوائ په بېدياکه ګرځېدلئ

مجنون وائ لېونئ وائ په سحراکې ګرځېدلئ

پناوائ ترڅوغرونواودکلې نه جداوائ

دخپل کلې دخلکونه په غلاکه ګرځېدلئ

سرټيټ مې وائ ګرېوانکې اوپه سوچکې ځنګېدلئ

دفکرپه ټال ناست وائ په هواکې ګرځېدلئ

نه تهمت مې دچاوېلئ نه دبل مې اورېدلئ

ددې لوئې ګناه نه په توبه کې ګرځېدلئ

رباب دأدم خان وائ اومېنه ددرخووائ

يوسف غوندې په توردې زليخاکه ګرځېدلئ

غيبت کړی دخپل وروره اوکمئ کړی دتربوره

افسوس دئ اصل زيه په ژړاکه ګرځېدلئ

ښاغلي صابر اصل زي شعرونه - نور