آغاز فرار ها از وزارت فرهنگ


  • 10 مياشتي دمخه (21/09/2020)
  • منلي
  • 230

معلوم نیست کریم خرم در کدام غار پنهان است»
در آستانۀ ّایان کار کریم خرم به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ، برخی از مقام های این وزارت که گفته می شود در فساد اداری دست دارند، وطایف شان را ترک و به جاهای نامعلومی فراری شدند. یکی از کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ که نخواست از وی نام برده شود گفته است که نجیب منلی مشاور، ظاهر غوث معین جوانان، عبدالفتاح احرار رییس جهانگردی، گلنور بهمن سرپرست ریاست مالی و اداری و حمید ناصری سخنگو، از جمله مقام های بلند رتبۀ این وزارت ترک وظیفه و به چاهای نامعلومی پنهان شده اند.
گفته می شود این اقدام به دلیل دست داشتن این افراد در فساد اداری در این وزارت صورت گرفته است.
به همین گونه، تعدادی از دوستان و همراهان کریم خرم که در وزارت فرهنگ به سمت های بلند گماشته شده بودند، از حقوق و امتیازهای دالری به عنوان سوپر اسکیل، مستفید می شدند و حتا هر کدام در غیاب وزیر، وزیر بودند.
منبع می افزاید که در زمان تصدی کریم خرم، وزارت اطلاعات و فرهنگ از چوکات فرهنگ خارج شده بود و حتا کریم خرم به خاطر ازمیان برداشتن نمونه های از کارکردهای وزیر پیشین تالار مطبوعات را کاملاً از بین برد.
منبع اضافه کرد: آنانی که از امتیاز سوّر اسکیل در وزارت فرهنگ بهره مند اند هر کدام خلاف قانون و مقرره های نافذۀ دولت برای خود یک یک موتر مودل روز خریداری و ازآن در روزهای رسمی و غیر رسمی استفاده می کردند.
اکنون درحالی که وزارت فرهنگ از وجود کاسه لیسان خرم خالی گردیده درست هم معلوم نیست که کریم خرم در کدام غار پنهان است