امرالله صالح ( معاون نخست ریاست جمهوری)

امرالله صالح ( معاون نخست ریاست جمهوری)


  • 10 مياشتي دمخه (30/11/2020)
  • خوشحال اصفي
  • 773

امرالله صالح ( معاون نخست ریاست جمهوری) 

من امروز با یکی از منسوبین صفایی شهر مربوط به شاروالی کابل که دیروز مورد لت و کوب قرار گرفته بود دیدم. او را به مقر جلسات شش و نیم سر ساعت شش و نیم دعوت کردیم. از او دلجویی نمودم. برایش مکافات نقدی و معنوی مد نظر گرفته بودیم. متهم که بادیگارد یک قاضی است اکنون در حبس است. کارمندان عادی دولت مثلا همین صفاکاران شهری و یا سربازان پولیس کسانی اند که از دولت در سطح محله و خیابان نماینده گی میکنند. دست اندازی به این منسوبین دولت در اصل دست اندازی و تجاوز به تمام نظام است. من با این قشر از کارمندان شریف و با وقار دولت وعده میدهم که هیچ زورگوی و قدرتمند اجازه نخواهد داشت که به حریم شما تجاوز نماید. شما نماینده های دستگاه دولت استید. بدون شما خدمات در بخش های مختلف به شهروندان افغانستان ارایه شده نمی تواند.