ستر خادم دافغانستان و


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • محمد امین بسمل
  • 393

دپښـــتوپه سپين جبين ځلانده ســــتوری داسمان  و
دافغان دشينكي باغ بلــــبل له هر چا خـوش الـهـان و

دســـروددمـــلك بادشــــــاه  و ډېر كېمين اوقـدردان و
هسي پټ و په ايـــرو كې لـكه لعـــل دبدخــــشان و

درېغــــــــــه درېغه مرګي وېوړ زموږ روح  وزموږځان  و
ترانې به یې دلـــــــــويې  پښــــــتونخـــواراته بلـلــې

په خــوب تلـلـــې ككرۍ به یې لــــــه واره پاڅــولــې
قــــافـــيلې به یې تورتــم كي په رمــــزونوپوهــــولې

ماتې هــيلې یې پـه ماتـــو كوګلــــو كې هـــڅـولــې
پــــه ظاهر لكه ملنـګ  و خو له ټولـــو ښه څــاروان  و

درېــــــغــــــه درېغه مرګي وېوړ زموږ روح  وزموږځان  و
په هيـــكل دمـوسيــــقي كې یې لاچي لـونګ قطاردي

ټــــــول طرزونه  اوراګــــونه یې  په لـــوړهنر اعـــياردي
له خـــــوږژبوشاعـــرانـــویې  راټول ښكلى اشـــعاردي

واړه لــــعــــل دي  واړه دور واړه  زمـــوږه  افتـخـــاردي
دپښــتـــــودښــكلې ناوې په رنګـــين رخسارپيزوان  و

درېـــــــغـــــــه درېغه مرګي وېوړ زموږ روح وزموږځان و
ستا د ســـترګــوبلا واخلم بيادسـترګې ولې سرې دي

څه په خـونداوســوزیې ويلې پكې نغښتې ولولـې دي
ويـل را ووري مــلغـــلرې كـــــه داوښــكـوفــــوارې دي

كله ګل كلـه غــــونچه شي په رخساركې د لمبې دي
هركلام دهـــر شـــاعــریې ادا كـړی  په ښــه شــان و

درېـــــــــــغه  درېغه مرګي وېوړ زموږ روح  وزموږځان  و
له هغې ورځې چــــــې دامظلوم نــړۍ  تــه و راغــلی

دخوښي مخ یې يــــــوځـــلې  په ژونــدون نه  وليدلـی
هم  دلـــراوهــــــــــــــــم دبـــر له ويــره ډېر وكـــړېدلـی

دګـــردون لــه بې رحــمـــيوو تــرپوزې رســـــېــــــــدلی
خـوبيا هم پــــــــه عظـم ټينګ اوسترخادم  دافغانستان و

درېـــــــــغه درېــــــغه مرګي وېوړ زموږ روح  وزموږځان  و
كلــه كلــه به غـــمــــونــوپـسي واخــيست ميـــكدي ته

نــور یې څوك نه وپناه  به یې  وروړه  رنــد او پيـالــې ته
دساقي ترڅنګ  خوشحال  و نه  ورته دشېخ  كوڅې  ته

ويل اسمان یې راټيټ كړئ په ځان مه ورځئ ګوښې ته
له رښتــينوسره مـل  له  ريا کارو ســـــــــــــره  وران  و

درېـــــــغه درېــــــــــغه مرګي وېوړ زموږ روح  وزموږځان و
بل به هم بياكومه مور راوړى چې داسې خوش اواز وي ؟

چې دده غوندې سنګين وي او د ده په شان پېشتازوي ؟
چې  همـدومره په سـينه كې یې دمينې سوز اوساز وي

چې په خپل ولــس مين اوپه  هــــنر كې يـــكه تـــازوي
حــــــــمــاسـې  یې  زېږولې ممثل  د پاك  وجـــدان  و

درېـــــــــغه درېـــــغه مرګي وېوړ زموږ روح  وزموږځان  و
د ادم  ربــــــاب  خاموش شو درخــــو نه  راځي بامـــوته

پتـــــنـــګان لمبو ايره كړل اوس به څـوك راځي  ډېــوو ته
ســــــــــــاقــي لپـې لپـې ژاړي  ډكــو ډكــو پيمــانـــوته

په ماتم پسې ماتم دی نجـــــات  وركــړې  پښــــــتنوته
دا په كـومه لــومه بنـــــــــد شوو  دا دكوم  صياد پلان  و

درېـــــــــــغه درېـــــغه مرګي وېوړ زموږ روح  وزموږځان  و
وخت به تېر وي چـــــــې دخپلوســتورو قدر پښــتانه كړي

بيا به څـوك ورته  داښــــكلي  نازولـــي  راسـتانه كړي ؟
خلــــــــــګ وختل اسمان ته  دوی  خـوبونه لا درانـه كړي

د تـورتــــــم  په تـور زندان كې خـپل ځــانونه زولانــه كړي
د افريـــــــــــاد اوافسوس  ډير پخوالا كړی  خوشال خان و

درېــــــــــغه درېـــــــغه مرګي وېوړ زموږ روح  وزموږځان  و
خــدايه كله به پښــــــــــــــتون دتمـدون په خـوا روان كړې

چـــــــه دبل له نخروخلاص شي دا ويجاړكور یې  ودان كړې
بيایـــــــــــې شرنګ  دتورې  پورته تر ډهلي اواصفهان كړې

غلـــــيمان یې  نېست نابـوداوشـرمـينده په ټـول جهان كړې