غزل

2020-12-08

داسې لفظونه ځايومه د غزل وجود کې 

لکه هندارې لګومه د محل وجود کې

 

د دغه تورو شپو قاتل مې ځکه خلک بولي 

رڼا څرغ غوندې راوړمه اشنا خپل وجود

 

لا خو مزل ته مې بلا غوندې مزل پاتې دى 

دا فاصله رالنډومه په چل ول وجود کې

 

دا ستا د غم کيفت ګوره دل هستي به راوړي 

يو ورځ به ته پيدا کومه مکمل وجود کې

 

تا خو د غم يو زايقه چيرته څکلې نده 

عمر دې تير کړلو سبنمه په دې ګل وجود کې

 

خير دى که مړه دي حسرتونه د منګل وجود کې 

مسيحايي به ورکومه ګوره تل وجود کې

د ښاغلي منګل ښېوه وال شعرونه - نور