ملي خائن ته

2020-09-21

بل مــــې وژنــــې او تـــه ګـورې
 څـه عجيـبـه شــــانته  ورور ېې
 
 د وطن په غيږ کــــې لوی شوې
ورتــــه واېـــې سپکې سپورې
 
د پــــــــردوســــره دې راز دی
خوحـــــاکم  زمــاد کــــورېــــې
 
خـــوږ وطن دې په بل خرڅ کړ
تش په خوله واېې چې ورورېې
 
چې يووالــــې تــه دې بـــولي
جــوړوې بــــانې څــــه نــورې
 
دا وطــــن د هــــر افــغــان دی
ته شمـــلې پــه سپکه ګورې
 
تاريخونــه يــــې ژونــدي دي
دا چنــــګيز او مغــــل ګــوری
 
قدرتـــونــــه پــه ګــونډو شول
سورلښـــکر اوپرنګ پورې
 
خـــو يــــوه خــــبـــره واوره
که هرڅه پــه زړه کې تور ېې
 
چې تـيــارو رپسې رڼا شته
بيا په کومو سترګو ګورې؟
 
نن يــــووالی ضــــرورت دی
که اصيل بــچـــې د مـــورېې
 
د ملــــی ګټو پاس بــــان شه
که په هر تنظيم کې جوړ ېې
 
نور د جنــــګ لمن کړه ټوله
که خلاف د ظـــلم او زور ېې
 
افغاني احساس اشنــــا کړه
چــې د هــــر زخـــم ټکــوریې
----------------------------
سميع الدين افغاني
٢٤ م کال - ٣ - ٢٠١٠ 

مهاجرت

ښاغلي سمیع الدین افغاني شعرونه - نور