دښاغلي فضل هادي فضليار شعرونه

دښاغلي فضل هادي فضليار شعرونه

فضـل هـادي فضليـار د منځـني قـد، سـپين رنګ او لـه خـندا ډکـې څـېرې لـرونکـى تنکـى ځـوان دى؛ چـې لـه نـنـه درويشـت کالـه وړانـدې يـې د محـترم مـولـوي عـبدالعـزيـز پـه کـورنـۍ کـې نـړۍ تـه سـترګـې پرانسـتي دي.
څـرنګـه چـې هغـه د سـره رود د نـومـوتـي عالــم مـولـوي علـي احـمـد (چـې پـه جــرنـيـل صـيـب مشهـور و) لمـسى دى، او د يـوې ديـنـي او مـذهـبي کـورنـۍ پـورې تـړاو لــري؛ نـو د ښـو او بـدو لـه پـېـژنـدو ســره ســم يـې ديـنـي زده کـړې پيـل کـړې. فضـلـيـار د وخـت پـه تـېـرېـدو سـره ځـان لـه جـومـاتـه ښـوونځـي تـه ورسـوو ، د ننګــرهـار لـه عالـي لېسـې فـارغ شـو او د کابل د پـوليسـو اکاډمـۍ جــنـايـي څـانګــې تـه لاړ.
فضـلـيـار خـپلـې ښـوونـيـزې هڅـې نـورې هـم ګــړنـدۍ کــړې، د ننګــرهـار پـوهـنتون تـر انـګــړه ورسـېد؛ او اوس د همــدې پـوهـنتـون د انجــيـنـرۍ پـوهــنځـي د پنـځــم کال زده کــړى (محصـل) دى.
فضـلـيـار هغـه د چـا خـبـره ژونـدۍ مـرۍ ده، د لــوړو زده کــړو تـرڅـنګ پـه فـرهـنګـي بـرخـه کـې هـم ډېـر فعـال دى او د خپلـې ژبې سـره د بـې کـچــې مـينـې لـه املــه د فـرهنګـي ډګــر پـه سـرلارو کـې راځــي.
هغـه مخکــې د مـينـې مجلــې د کـتونکـې ډلـې غـړى او تـر څـنګ يـې د پـژواک خـبـري اژانـس پـري لانـس ژورنـالسـت و. خـو اوس مهـال د نــړۍ مجلــې مسـئول مـديـر او د ځـوان کلـتـوري خـوځـښـت د علمي او خـپـرنـيـزې څـانګــې مشـر دى. دغـه راز د يـو شـمــېـر نورو خـپـرونـو ســره قـلــمي هـمـکاري هــم لــري.
فضـلـيـار د خـپلــې شـاعــرۍ پـه څــېـر ډېـر خـــوږ او د نـرم خـوى څـښـتن دى. ډېـرې خــبـرې نـه کــوي ، او بـې ځـــايـه کــړتـې پـړتـې يـې نـه خــوښـيـږي.خـو د ځــيـنـو مــلګـرو پـه انـد د مــيـنـه نـاک طــبيعـت تـرڅــنګ ډېـر شــوخ هـم دى ، او يـو شــمـېر يـاران يـې لــه شــوخـۍ څخـه ســـر ټکــوي.
پـه هــر حـال د هغـه خـوځــنـده قلــم او ګــړنـدۍ فــرهـــنګـي هڅــې د سـتايلــو دي. زه ورتـه ددې غـزلـــټـولګــې د چــاپ مـبـارکـي وايـم او خـپلــه ليکـــنـه د حــمزه بـابـا پـه دې بيـت پـاى تـه رســوم چــې وايــي:
خـداى دې مـين ډېـر کــړي چـې ښــېرې کــوي
مــاتـه خــو نــور چــــــل د دُعـــــــا نــه راځــــي
فضـل هـادي فضليـار د منځـني قـد، سـپين رنګ او لـه خـندا ډکـې څـېرې لـرونکـى تنکـى ځـوان دى؛ چـې لـه نـنـه درويشـت کالـه وړانـدې يـې د محـترم مـولـوي عـبدالعـزيـز پـه کـورنـۍ کـې نـړۍ تـه سـترګـې پرانسـتي دي.
څـرنګـه چـې هغـه د سـره رود د نـومـوتـي عالــم مـولـوي علـي احـمـد (چـې پـه جــرنـيـل صـيـب مشهـور و) لمـسى دى، او د يـوې ديـنـي او مـذهـبي کـورنـۍ پـورې تـړاو لــري؛ نـو د ښـو او بـدو لـه پـېـژنـدو ســره ســم يـې ديـنـي زده کـړې پيـل کـړې. فضـلـيـار د وخـت پـه تـېـرېـدو سـره ځـان لـه جـومـاتـه ښـوونځـي تـه ورسـوو ، د ننګــرهـار لـه عالـي لېسـې فـارغ شـو او د کابل د پـوليسـو اکاډمـۍ جــنـايـي څـانګــې تـه لاړ.
فضـلـيـار خـپلـې ښـوونـيـزې هڅـې نـورې هـم ګــړنـدۍ کــړې، د ننګــرهـار پـوهـنتون تـر انـګــړه ورسـېد؛ او اوس د همــدې پـوهـنتـون د انجــيـنـرۍ پـوهــنځـي د پنـځــم کال زده کــړى (محصـل) دى.
فضـلـيـار هغـه د چـا خـبـره ژونـدۍ مـرۍ ده، د لــوړو زده کــړو تـرڅـنګ پـه فـرهـنګـي بـرخـه کـې هـم ډېـر فعـال دى او د خپلـې ژبې سـره د بـې کـچــې مـينـې لـه املــه د فـرهنګـي ډګــر پـه سـرلارو کـې راځــي.
هغـه مخکــې د مـينـې مجلــې د کـتونکـې ډلـې غـړى او تـر څـنګ يـې د پـژواک خـبـري اژانـس پـري لانـس ژورنـالسـت و. خـو اوس مهـال د نــړۍ مجلــې مسـئول مـديـر او د ځـوان کلـتـوري خـوځـښـت د علمي او خـپـرنـيـزې څـانګــې مشـر دى. دغـه راز د يـو شـمــېـر نورو خـپـرونـو ســره قـلــمي هـمـکاري هــم لــري.
فضـلـيـار د خـپلــې شـاعــرۍ پـه څــېـر ډېـر خـــوږ او د نـرم خـوى څـښـتن دى. ډېـرې خــبـرې نـه کــوي ، او بـې ځـــايـه کــړتـې پـړتـې يـې نـه خــوښـيـږي.خـو د ځــيـنـو مــلګـرو پـه انـد د مــيـنـه نـاک طــبيعـت تـرڅــنګ ډېـر شــوخ هـم دى ، او يـو شــمـېر يـاران يـې لــه شــوخـۍ څخـه ســـر ټکــوي.
پـه هــر حـال د هغـه خـوځــنـده قلــم او ګــړنـدۍ فــرهـــنګـي هڅــې د سـتايلــو دي. زه ورتـه ددې غـزلـــټـولګــې د چــاپ مـبـارکـي وايـم او خـپلــه ليکـــنـه د حــمزه بـابـا پـه دې بيـت پـاى تـه رســوم چــې وايــي:
خـداى دې مـين ډېـر کــړي چـې ښــېرې کــوي
مــاتـه خــو نــور چــــــل د دُعـــــــا نــه راځــــينصيراحمد ښاد
د ځوان کلتوري خوځښت مشر