ستا خبرې د سند رو سر نا مې دي شعري ټولګه د چاپ شوه


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • عزيز احمد تسل
  • 454

د مينې سوال په نا ممکن او په ممکن نه سپارم
دخزان باد ستا دسپرلي نه بیلول غواړم
د رحمت شا سایل   د غزلونو کتا ب  چې  نوی  له چا په را ووتۍ خورا  جزاب او د شعري  هنر نه ډ ک نظمونه او غزلو نه پکې  ټومبل شوی دي  .

ستا خبرې د سند رو سر نا مې دي

د یا د شوي  کتا ب نوم دي چې پکې  رحمت شا ه سايل  نیږدې (۱۱۰)  غزلونو او نظمونه په وریښمین تار د ستنۍ تر  نري  سپم ایستلي ، شعرونه يې دومره  خوا ږه دې چې په لوستلو سره يې د انسان روحی غذ ا زیاتیږی  .
کتاب په  ۱۷۶ مخونو کی چا پ شوی دي کمپوز او دپوښتۍ ډیزاین یی عبید الله ورد ګ کړي دي  دیا د ولو وړ ده  چې  د پښتو اد بي مرکه ملکند  دبي ساري ادبې هڅو په لړ کې یوه  پر ځاي هڅه هم دا د سایل کتا ب دي چې د دانش خپرندوي ټولنۍ له لوري په ښه لوړ کیفیت چاپ شوي دي

د سايل د شعر په  یوه بیت به يي پاي ته ورسو

چرته لمبې دي چیرته تګ دي د چړو په څوکو
خو ستا سایل ستا تر کوڅې د ر رسیدل غواړم