د "ى" د اقسامو پيژندل


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • عبدالروف بېنوا
  • 323

په پښتو کې د "ى" ليکل دا شکلونه لري:
الف: معروفه ) ى)
لکه خپلوى، ورورګلوى ، دا "ى" بې له کومه نښې ليکله کيږي
ب: مجهوله (ې)
ددې تورى شکل لومړى چپه (يا) وه چې اوږده لمن درلوده مګر څنګه چې دا شکل که د کلمې په منځ کې راشي اشکالات پيښوي نو ې يعني معروفه يا ته دوه ټکي سر به سر ور کړه شوه چې په منځ او اخر کې يو شان وي او دا تورى اوږد او کشاله وايه کيږى لکه نارې ، غلبلې ، مېلمه مېرمنه يا نور ...
په ليکلو کې د معرفي او مجهولي يا فرق په کار دي که نه وي مانا غلطيږي بيلګه : خاندي (معرفه ى) خاندې (مجهوله ې) مانا يې فرق لري ، يو غايب او بل مخاطب فعل دى ، يا لکه مستى او مستې ، مينه او مېنه ...
ج : تانيثي (ۍ)
دا ۍ په اخير کې يوه کوچنۍ لکۍ لري چې د نورو ياګانو سره يې فرق وشي لکه : چوکۍ ، خولۍ ، ډوډۍ ، نجلۍ او نور ...
د : ثقيله (ئ)
ثقيله (ئ) هم د تانيثي يا په شان ثقيله ادا کيږي مګر په ليکلو کې يې شکل فرق کوي يعني په اخير يا پر سر همزه لري بيلګه : راغلئ ، ځئ چې دا اکثرا د جمع مخاطب په اخير کې راځي .
ماخذ : ادبي فنون د عبدالروف بېنوا ليکنه