دخارجیانوپه هکله مبهم قانون ته بایدتغیرورګړه شی


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • ابراهیم نهیمی
  • 406

ژباړن : ابراهیم نهیمی

دژباړن لنډه تبصره:
ګرانوهیوادوالوستاسودمعلومات په خاطرمی تکل وکړی چی په ډنمارک کی دخارجیانولپاره دهغه قانون په هکله خپورشوی معلومات چی په ورستیووختوکی دخبری رسنیوله لاری نشرشو ، په پښتوژبه وژباړم .
په ډنمارکی خبری رسنیوکی د(۲۰۱۰ز) کال دمارچ په (۱۹) نیټه خبرورکړی چی دخارجیانولپاره نوی قانون تصویب شویدی چی دډنمارک دولتی مقامات داقانون مبهم بولی اوغواړی چی ځینی بدلونونه په قانون کی راولی . کله چی په قانون کی بدلونونه راشی دګرانوهیوادوالولپاره به یی وژباړم اوپه همدغه ویبپاڼه کی به یی ولولی. داهم تاسواوژباړه شوی مطلب :
« دنوی قانون پربنسټ دخارجیانوپه هکله چی دډنمارک دولت دخلکودګوندDansk Folkepartiسره په موافقه تصویب کړی دی ډیرهغه کډوال چی ډیرکلونه یی په ډنمارک کی استوګنه کړی ده ، ددی خطری سره مخامخ کیدلای شی چه داستوګنی اجازه   ( داقامی اجازه) دلاسه ورکړی که چیری خپل هیوادته په روخصتیوکی سفروکړی.
دبیلګی په ډول د(۱۹۵۰ز) کلونودهنګری هیوادکډوال، د(۱۹۷۰ز) کلونودچلی هیوادکډوال اود(۱۹۹۰ز) کلونودبوسنیا کډوال یادولای شو.
ددغه قانون فورمول بندی په فوری ډول دډنمارک دکډوالواداره وعکس العمل ته وهڅوله :
ـ موږفکرنه کاوه چی دابه درست وی. په دغه خاطرموږوزارت ته تیلیفون وکړچی دقانون په هکله معلومات دقیق کړو. ددغه قانون اوسنی چوکاټ ډیرهغه کډوال متأثره کوی چی ددایمی استوګنی اجازه لری، کوم چی په ډنمارک کی یی ډیرکلونه استوګنه کړی ده، داخبره
دکډوالواداری مشرډنمارک راډیوته وکړه.Generaksekretær Andreas Kamm

مبهمه جمله بندی
ددی قانون په یوه برخه کی داسی راغلی دی :
هغه کډوال چی خپل هیوادته په روخصتی سفرکوی داستوګنی اجازه دلسوکالوپه موده کی دلاسه ورکوی، که څه هم دوی په دغه موده کی داستوګنی دایمی اجازه په لاس راوړی وی.
دواکمن ګونددمعلوماتوله مخی داتشریح مبهمه ده.  داقانون دهغوکډوالولپاره اعتبارنه لری چی په ډنمارک کی یی ترلسوکالو(۱۰) زیاته اسوګنه کړی وی.
ـ داقانون یوازی هغه کډوال په برکی نیسی چی په ډنمارک کی یی ترلسو(۱۰) کالولږه مده استوګنه کړی وی. دغه کډوال دمقاماتوبیله اجازی بایدخپل هیوادته سفرونه کړی. نورټول کډوال کولای ی چه په خپل هیوادکی دخپلی خوښی مطابق روخصتی تیره کړی.
وکړه . Karsten Lauritzen داخبره دانټیګرین مشرقانون به دقیق شی
دانټیګریشن مشرناصرخادرهم اعتراف کوی چی دKonservative دمحافظه کارګوندخارجیانونوی قانون په ښه ډول فورمول بندی شوی نه دی.
مګرداقانون به دپارلمان دراتلونکی هفتی په غونډه کی دقیق شی چی په مفهوم اخیستلوکی کومه ستونزه پاته نه شی.
زه ډیرباورلرم چی داقانون به په هیڅ ډول دهنګری، چلی اوبوسنیاکډوال چی ډیرکلونه یی په ډنمارک کی استوګنه کړی دی، په هیڅ ډول متضررنه کړی .دامطلب ناصرخادربیان کړی. تاسوکولای شی چی دغه مطلب په ډنمارکی ژبه زمادویبپاڼی په ډنمارکی برخه کی ولولی اویا یی دانټرنیټ په دغه ادرس ولولی:
http:www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/03/19/115223.htm