ښاغلي یاسین امانت شعرونه

ښاغلي یاسین امانت شعرونه

زه ياسين ( امانت ) دمرحوم الحاج ملک امانت خان توطاخيل زوی دپکتيادسيدکرم دولسوالي مربوط په ١٣٤٢کال دچنګاښ په ٥ نيټه په يوه روښانه کورنۍ اوافغانی نړۍکې زيږيدلی يم ،دننه اوپه بهرکې له ابتدائ  اومسلکی لوړوزده کړو وروسته په ډيروولاياتوکې  مې دوطن  اوخپل ولس په چوپړکې خولي تويې کړی ،اوپه بهرکې له ديپلوماتيکی دندی وروسته دډيری مجبوری له کبله له خپل ګران هيوادافغانستان نه هجرت ته اړشوم چې اوس په جرمني کې هيوادته دتګ لاری په بڼو جاروکومه .له ډيرپه خوامې دشعرسره مينه درلوده خودرسمی دندوسره دبې شانه مصروفيت له کبله دامينه زماڅخه پاته خوهيره نه شوه دمهاجرت په دې دوران کې مې دامينه راويښه اولاتازه شوه،(نه ويديږی) زما

دشعرونولومړی مجموعه ده اودلومړی مجموعی دشعرونوبرسيره

ددوهمی مجموعی ځينی شعرونه هم دمينه والوحضورته دانترنيت

په پاڼوکې چاپ شوی  دی.