ارواښاد صاحب شاه صابر شعرونه

ارواښاد صاحب شاه صابر شعرونه

په غزل او په سندره نه پوهېږي 

يار د سره په خبره نه پوهېږي 

 

ما ته وايي چې زما په رضا ګرځه 

پوهوم يې خو کافره نه پوهېږي