چې داژاړي زه ژاړم

چې داژاړي زه ژاړم

د ښاغلې محبوب شاه محبوب کتابونه