آفت كرونا ورهبران سياسى -قومى


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • گران
  • 357

 افغانستان


آفت بيمارى كرونا هيج كشورى راازگزندش درامان نمى گذارد
ايران همسايه غربى دربه ديوار افغانستان كه داراى خط سرحدى طويل غير قابل كنترول باافغانستان دارد،از اولين كشورهاى آسيايى بودكه دردام اين آفت افتيد وباسرعت معجزه آسا شهرهاى مختلف آنرادر بند خود گرفت ٠همين اكنون نظربه اخبارمنابع رسمى ايران تعدادمبتلايان قريب به يكصدوبيست هزارتن وتعدادتلفا ت قريب به هفت هزار تن دران كشورميرسند٠
بنابراطلاعات رسانه ها ، بيمارى كرونا خيلى زود ازطريق سرحدات ايران واردافغانستان گرديد واولين قربانيان ان نظربه اخبار رسمى دولت افغانستان درشهرهرات كه درهمسايگى باايران قراردارد بماشاهده رسيده وازانجا به شهرهاى ديگرازجمله كابل سرايت نمود وامروز نظربه اماررسمى تعدادمبتلايان قريب به شش هزاروپنجصد تن وتعداد تلفات تقريب به يكصد وهفتاد تن رسیده اندكه البته گفته ميشود اين ارقام به مراتب كمتر ازشمارحقيقى مبتلايان وتلف شده گان میباشند٠
جهان امروزدراثربيمارى كرونادرحالت قرنطينه سراتاسرى قرارگرفته وتقريباً تمام شيرازه هاى اقتصادى جهان درحال ركود به سرميبرند. دوام اين امربى ترديد اكثر نهادهاى اقتصادى سياسى وفرهنگى تماكشورهارابه چالش زمانگيرخواهدگرفت.
وامّادريغاكه اين آفت جهانى بيشترازهمه بر پيكركشورهاى فقيركه داراى كمترين توان اقتصادى اند ازجمله افغانستان
ثلمه ء شديد وارداورده وانهارا به مصيبت مهيبى مواجه خواهدساخت ٠
بانك جهانى و صندوق وجهى پول ،بيسابقه ترين بحران وركوداقتصادى ناشى ازآفت كرونارا درجهان دانسته وتأثيرات سوءانرابالاى كشورهاى درحال توسعه وكم توسعه مانند افغانستان غيرقابل پيش بينى وفاجعه بارخوانده است٠
افغانستان درحالى ازبيمارى كرونا ازين مهمان ناخواسته ميزبانى ميكندكه درزيربارسنگين چهاردهه جنگ ومداخلات بيگانگان بكلى خفه گرديده وزيرساخت هاى اقتصادى ودارايي هاى ان بربادرفته اند٠ دركنارآن ضعف سيستم درمانى وعدم امكانات كافى توام بافساداداري وسلطهء زورمندان ظلوم برهمه امورازجمله صحت عامه ، بيدادميكندومردم زحمتكش اين مزربوم راازساده ترين امكانات براى مدافعه بابيمارى كرونامحروم نموده اند٠
آفت كرونايكجاباناامنى هاوكشتارجمعى توسط انواع تروريزم دولتى وغيردولتى
مردم بى دفاع افغانستان را به جان اورده است.
اِعمال شرايط قرنطينه ومحدويت هاى شديد دركار، مردم زحمتكش افغانستان را درشهرها خاصتاًشهر پرنفوس كابل به چالش بزرگ وتلافى ناپذيرى مواجه نموده اند٠
مزداكثريت مطلق زحمتكشان اين شهرهافقط براى امرارمعاش روزانه آنها تكافومى نمود٠
به اين ترتيب شرايط قرنطينه وجلوگيرى ازتجمع مردم كه يگانه رهكارمؤثردرهمه كشورهابراى تحديدشيوع بيمارى كرونا، پذيرفته شده است ، بلاى جان براى مردم زحمتكش افغانستان تلقى ميگردد. زحمتكشانيكه پول براى نان ندارند پول خريد ادويه راازكجاخواهندكرد
ولى دريغا! رهبران سياسى- قومى افغانستان درين مرحله حساس بدون اندكترين نگرانى دربرابر اين آفت فاجعه بار، بدون كوچكترين احساس مسئوليت ، بدون كوچكترين دلسوزى بالاى مردم ناتوان وفقيرى كه دربرابراين آفت آدمخوار كرونا بامرگ دست وپنجه نرم ميكنند، برسرِ پُست هاى دولتى درجنگ ونزاع ومصروف چانه زنى هاى شرم آور اند.
دريغ ازين مضحكه أسف انگيز٠
درحاليكه علاوه برسازمانهاى خيريه ملى وبين المللى، اكثر نهادهاى اجتماعى افغانها درداخل وخارج ازكشورواكثرشخصيت هاى مستقل وطنپرست بشكل انفرادى كمك هاى بيشايبه رادرسرتاسر افغانستان سازمان داده اند، اين تيكه داران قدرت ورهبران سياسى- قومى كه هركدام مالك مليون ها دالروصاحب جايدادها وساختمانهاى عظيم هستند، حبه اى براى مردم مستضعف كه درنتيجه شيوع بيمارى كرونا حتى مزد بخور ونمير شان راازدست داده اند،كمك نه كرده اندولقمهء نانى چه كه قطره آبى بكام تشنه گان نه ريخته اند٠
اين رهبران كه درچنين اوضاع فاجعه باريك پولش رافداى قومش نميكنندچگونه ازبارسنگين وخطير خدمت بقوم بدرخواهندشد٠
اى مليت هاى باشهامت ازبك ، تاجك ، پشتون ،هزاره،تركمن بلوچ، پشه يى ، ونورستانى كه آزادى واستقلال ميهن محصول كارنامه هاى مشترك تان ميباشد
تا چه وقت بدنبال اين معامله گران مى ايستيد٠
درجايى برادران مسلمان وهمزبان ،مارا به غرقگاه درياب پرتاب ميكنند ودرجاى ديگر برادران مسلمان وهمزبان، مادران حاملهء پاكدامن ونوزادان معصوم مانرابخاك وخون ميكشانند٠ ولى اين معامله گران برسرتقسيم جورنمى آيند٠
نميدانم اين رهبرانيكه بابه قدرت رسيدن شان ، صاحب قصرها گرديده اندودرين ساليان دراز جزدر فكرزراندوزى وغارت أموال مردم نبوده اند ٠چگونه ميتوانند شمارا بفريبند وبالاى شما هنوزهم تجارت سياسى نمايند٠
شايدزمانى بعضى ازانها درجريان مبارزات درحيطهء تفكرشان ازتدبُرمعينى برخورداربوده باشندولى اكنون چنان درابتذال غرق اند كه اگرشما قومها ومليت هاى باشهامت درعقب انها نايستيد،آنهاخوددرچانتهء شان چيزى براى عرضه كردن ندارند وكسى آنهارادربازار سياست به دو جو هم نمى خرد٠
وبازاگركمى دقت كنيد اين رهبران قومى درطول تاريخ هيچگاه به وعده هاى خدمت به قوم شان وفادارنبوده وبراى قوم خودش هرگزمصدرخدمت واقع نه گرديده اند٠
مليت هاى باشهامت!
ازپيران كهنه كاركه دركار وعمل سُست وناتوانند ودرامتيازطلبى ومقام خواهى پرشوق وحريص ،راه تانرا جداسازيد!
مردم ستمديده ومليت هاى باشهامت !
مقدرات تاريخ مارادرمرحله حساس گذارده است٠ عبورموفقانه ازين مرحلهء حساس به رهبران جديد ، جوان وتيزهوشى نيازمنداست كه بتوانند برنفاق ملى غلبه نمايند وبابسيج كردن تمام مليت ها درصف واحد، درين مرحله حساس جهانى باچشمان تيزبين، بادرايت وتدبُرازرقابت هاى سياسى قدرتهاى جهان ومنطقه به نفع وطن بلاكشيده مان افغانستان بهره بردارى نمايند٠
اين مرحله حساس تاريخى به فكر نوين وكارمايهء نوين كه فقط انرا ميتوان دروجودجوانان تيزهوش دريافت ، نيازمنداست٠