د ښاغلي قیس هاشمي شعرونه

د ښاغلي قیس هاشمي شعرونه