دژمي سړه شپه


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • عبدالصمد روحاني
  • 376

دژمــي ســـړه شپه وه وه يـــخ داســـي لـــړزوونـــکــي وو چي تــــابــه وويــل څــــه د پــــاسه دري لـــويـــشتـــي واوره اوريـــــدلي ده دکــــلي د بـــعـضــي مســــجدونـــو پـــه گــويـاوو کي د پــيشلـــمي اعـــلانـــونه خپـــريــدل، ســـوړ اســويلــي مي وکيـــــښ د خـــوب لــه بـــسترڅــخه پــاڅيـــدم او لـــه ډيـــــري يخـــــنۍ څــخه مي په غــــوږونو کي داســي غــــوغا خپـــره وه لکه ټــــوله شپــــه چي مـــي د ژرنـــــدگړي وظيـــــفــه تـــــر سره کړي وي.پــه کهالـــه ځــــان را پاڅــــيدم او مــــخـــامــــخ د يـــوه رستـــوران پــه لـــور وخـــوځيـــدم وخـــت ډيـــر نا وخـــته وو خـو شپــــــه لا پر ځـــاي پــــاتي وه.
 فکـــرمي کـــاوه چـــي څه بــــه خــورم. روژه هـــــم ده بايــد ښه خواړه وخـــورم ځکه چــــي پـــه روژه کـــي ښــو خــوړو ته دچـــــا هوا هم کيــــږي. خيـــر فرق نـــه کوي کــــه نـور څه نه وي چـــاي او ډوډۍ خـــو بــه وي.
 پــه همـــدي فکـــرونـــوکــي وم چــــي رستـــوران تــه ورسيـــدم پـــر هوټـــل وال مــي ږغ وکـــړ چــي ډوډي تـــــيــاره کـــړي. هلـــته مي څـــو نــور کسان هـــم ترستـرگو سـوه سـر تــر پايـــــه مي وڅـــارل څـــوک واړه وه څــــوک زاړه او بـــعـــــضي ځــوانان هم چاپـــــيـره ناســت وه د يـــخـــني ستـــمګـــري فضاء يې داســـي اندامــــونه پـه ريږد کړي وه چي تــــا به ويل خداي مکــــــــړه يخـــــي تبي نـيــولي دي او يـــا پـــه کــوم بـــل داســي مرض اخته شوي دي. خو وروسته مي پوښتنه وکړه دوي ټول هغه کسان وه چي د نيستي نه گالونکي بلا له خپلوکورونو څخه شړلي او تر دغه ځايه پوري ئې راځغلوي وه.
 زماپـــه سرکــــي چـــي څــــه فکـــــرونه او خيالـونه وه. دوي لـــــه مانـــــه ډير مخــــالــف وه خــــداي ستـــه لــــه يــــو تـن څـــخــه مي وپـــوښتـــل چـــي د روژي مبـــــارکه ميــاشت خــو هـــم مخ پرخـــلاصيــدوده د اخــتر شپـــــي او ورځــي په چټـــکۍ ســره را رواني دي ټـــول مســافـــر کسان خپـــلو کورونــــو ته ځــي او ماشومان هــم د اخـــتر په ورځـــوکــي خپلو پلرونو ته ډيرخوشاله کيږي ځکه چي د اخترمېله هم ماشومـــــان لــــــه پلــــرنو څـــــخه هـرو مرو غواړي تاسي به ماشــــومان هــــــم لري او د اختـــــرلــپاره ټـــــول خــلـــګ تصمــــــيم نيـــسي نــو تاســــو بــه څـــه کوي؟ ده تـــه دا زمــا خـــــبـري داســـي وبــريښــــيــدي لکـــه زه چــي څــه ټــــوکي ورسره کوم خود هر يوه د څيــــري څــخه داســـــي بريښيدل چــي دوي لــــه اختـــر ســره مـــخــه ښه کـــړيده او ټـــــول پـــــه داغــــه تکــل کـــي وه چـــي د کـــور او بــچــيـــانو لـــپاره به ډوډۍ لـــه کــومــه کوي؟
 وروســته مــي پــــه زړه ســــــوه هـــو رښـــتــــيــا زه کـــــه د اخــــتــر لـــــپــاره هــــر څــــه لــــرم او خپــــل د ځــان او بــــچـــــيــانــو لــــــپــاره مــي د ښـــار دوکــانــــــدارانـــو تـــه ميــــــاشـــــت مــخــکــي لا فـــرمـــايـــشـــونـه وړاندي کړيدي دوي بـــــه څــــه کـــوي ؟
 دفکـــــرونو لـــړۍ مــي پــسي اوږده شـــوه او لــــه ځــان ســره مي وويــل چي: رښتــــياهم په خــداي ډيري بي وزلـــي کورنۍ ستــه او ډيــر خــوار او غـــريب خلــګ ســـته دا زمـــوږ وطـــن خــو پــه رښتـــياد مظـــلومـانــو ډک دي. ته دا خلـــګ وګـــوره چـــي د نيـــستي لــه کبــــله يــې د خــپلو ماشــــومانــو، کــور او کلــي سره مخـه ښه کړيده موږ به د اخـــتر په ورځ نــوي جامــي واغــوندو ماشـــومانــو بــه مــي هم ښکــلي جامـــي اغــــوستي وي او لاســونه به ئې هم سره کــــړي وي آيـــا د دوي مـــاشومــان به هــم لاســونه سره کړي که يااو نــوي جـــامي بــه واغـــوندي کــه نــه.....