اهداف راکت زنی امروز شهر کابل

اهداف راکت زنی امروز شهر کابل


  • 11 مياشتي دمخه (21/11/2020)
  • عظيم راهي
  • 612

۱- پس لګدی پاکستان، شايد کدام ګپ در سفر عمران خان به ميل نظاميانش برابر نبود ! 

۲- طالبان نشان دهد که وابسته به پاکستان نيستند ، شما مذاکره کنيد ما وظيفه خود را انجام می دهيم ! 

۳- ايجاد ترس و وحشت دوام دار در بين مردم و بالابردن نارضايتی از حکومت ! 

۴- رفع تشنه ګی تروريستان طالب با خون مردم ! 

۵- ابراز موجوديت "قوی" خود را طالبان با نزديکی اجلاس بين المللی بخاطر کومک های اقتصادی به افغانستان نشان دهد ، بخصوص اينکه طالب و حمايت ګران شان خواهان اشتراک طالبان در اين اجلاس بود که رد شد !