يادښت


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • سمسور حبیبي
  • 379

دادی، د اځل د پښتو شعر د هار و بهارمينه والو ته د استاد زيار د جيبي لړۍ ((رزم و بزم)) ټولګه پر ليکه کوو. استاد په دې تړاو چې له نورو ټولګو سره د دغې لړۍ توپير په څه کې نغښتی، وايي: (( د غه واړه دوترونه د نورو هغو پرخلاف وړې وړې شعري ټوټې راخلي، که هغه قافيوالې دي، ازادې، سپينې او که ناپېيلې(منثورې)، خو په هره توګه، هم هنر دی هم طنزوانتقاد، يا په نورو ټکو هم خوند دی هم ژوند. ما هڅه کړې، د اروپايي شعري ميناتورونو غوندې خپلو مينه والو او بيا ځوان پښت ته داسې يوڅه وړاندې کړم چې يو يوخوايې ښکلاييز څوب (ذوق) ورخړوب کړي او بلخوا يې ژبنی او شعري- ادبي وړتيا او استعداد ور  وروزي، او بيا پکې داسې پيغام راونغاړم چې اګاهانه يا نيم اګاهانه يې د نوي  پرمختللي انساني ژوند سيالۍ ته را وبولي...)).
کتابتون برخه کې کتاب وګورې